Vår Strategi

Det är vår utvecklingsstrategi som styr vilka projekt som ska prioriteras i leaderområdet kring Göta älv och Säveån.

Vår vision

”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling”

Visionen tar sikte på insatser som kan balansera utvecklingen av tillväxten och förtätningen av städerna. Detta görs utifrån den omgivande landsbygdens perspektiv, behov och möjligheter.

Våra mål

För att vi ska kunna arbeta mot visionen ”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” och skapa gynnsamma förhållanden för uveckling, har vi tagit fram tre mål som vi strävar mot.

mål 1

Stärka området som attraktiv plats

Att stärka vårt område som attraktiv plats är ett brett mål och innefattar en rad olika insatser. 

Att skapa fler och nya typer av lokala mötesplatser för gränsöverskridande och nyskapande möten mellan människor är en viktig nyckel. Vi vill skapa plats för alla, stimulera nätverk och samverkan och bidra till ett rikt fritids- och kulturliv. 

Det finns potential för en stärkt besöksnäring som i sin tur bidrar till arbetstillfällen och ett ökat utbud. Hälsofrämjande aktiviteter är en viktig del i att förbättra folkhälsan som varierar stort i området.

Målet är att skapa ett område som attraherar såväl tillfälliga besökare och turister som permanent boende. För att främja en mer levande och tillgänglig bygd mellan land och stad spelar lokal samverkan en stor roll.         

VI BIDRAR TILL FÖLJANDE MÅL
I AGENDA 2030

Mål 2

Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

Det lokala perspektivet är att näringslivet i området är aktivt och brett med så väl större som mindre företag. Genom insatser kan vi skapa goda förutsättningar för företagande i området och balansera de närliggande städernas dominans vilket är viktigt för områdets utveckling.

För att företag och goda idéer ska ha möjlighet att utvecklas behövs stimulans och stöttning för entreprenörer och nyföretagare. Projekt som bidrar till målet kan exempelvis vara satsningar på mötesplatser, utvecklingsnav, Co-working spaces, samarbete och innovativa produkter och tjänster.

VI BIDRAR TILL FÖLJANDE MÅL
I AGENDA 2030

Mål 3

Gynna en hållbar omställning

Genom rätt förutsättningar kan nya, innovativa lösningar för miljömässig hållbarhet möta de stora utmaningar vi står inför. Projekt som bidrar till målet kan handla om energieffektivisering, satsning på innovationer, miljö och klimatsmart byggande. Det kan också handla om initiativ för lokalekonomisk analys för lokal utveckling, sociala ekonomin, cirkulär ekonomi, hållbar affärsutveckling och nya samverkansformer.

För att förenkla inköp av lokalproducerat och för att få det ekonomiskt hållbart är logistiken mellan landsbygd och tätorter en nödvändighet. Innovativa lösningar för lokal produktion, förädling, klimatsmart när-logistik, marknadsföring, ökad tillgänglighet och konsumtion av varor och tjänster ses som viktiga nycklar.

VI BIDRAR TILL FÖLJANDE MÅL
I AGENDA 2030

Våra insatsområden

De fyra insatsområdena nedan ska ses som verktyg för att nå våra mål. Dessa insatser tycker vi är viktiga delar för att skapa rätt förutsättningar för lokal utveckling.

Det är inom dessa fyra insatsområden som vi fördelar projektstöd. I ansökan ska du ange vilken inriktning ditt projekt har, prata med oss på leaderkontoret först så guidar vi dig till rätt insarsområde.

För att bedöma vilka projekt som beviljas projektstöd använder sig styrelsen av urvalskriterier, dessa hittas under respektive insatsområde.

insatsområde 1

Kompetensutveckling

Listan på exempel på kompetensutveckling kan göras lång – här utgår du ifrån vad din organisation har för behov för att uppnå mål, utveckla verksamheten, attrahera nya målgrupper och hänga med i utvecklingen.

Kompetensutveckling inom ekologisk omställning, energiproduktion, destinationsutveckling, marknadsföring, digitalisering, sociala frågor och lokal ekonomi är några exempel på vad ett projekt kan innehålla.

Insatsområde 2

Lokal samverkan

Samverkan är en förutsättning för långsiktigt framgångsrik lokal utveckling – och en viktig faktor inom Leader. När människor med olika kompetenser, erfarenheter och behov möts och arbetar tillsammans mot en gemensam målsättning tror vi att vi får fram de bästa projektresultaten. Här ryms all typ av samverkan; mellan boende, föreningar, företag, kommuner, organisationer eller kanske andra leaderområden.

Ju mer samverkan desto bättre!

Insatsområde 3

Kommunikationsinsatser

Effektiv och tydlig kommunikation är grunden för all samverkan. Det kan handla om att kommunicera utbudet av tjänster och/eller produkter till potentiella kunder (marknadsföring) men även att kommunicera ett behov till producenter, föreningar, myndigheter etc.

Insatsområde 4

Företagsutveckling

Långsiktigt syftande investeringar inom småföretagande är en viktig insats för att utveckla vårt område.

Särskild prioritet ska ges de mindre utvecklade delarna av områdets besöksnäring, diversifiering av företag i riktning mot hållbar omställning, ökad attraktivitet och innovation, samt service i de områden där lokal service är eftersatt eller saknas.