Om oss

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden i Sverige som fördelar projektstöd till landsbygdsutveckling.

Vårt leaderområde

Leader Göta älv och Säveån är ett nybildat leaderområde som inför programperioden 2023-2027 sprungen ur områdena Göteborgs Insjörike och Leader Längs Göta Älv, ett samarbete som syftar till att arbeta med lokal utveckling. De kommuner som ingår är Ale och Lilla Edet samt delar av Alingsås, Lerum, Trollhättan och Vänersborg.

Leaderområdet har tilldelats en budget som under programperioden ska skapa lokal utveckling genom projektidéer som boende och verksamma i området tar fram i form av projektansökningar. Leaderkontoret arbetar med de ansökningar som kommer in, stöttar och coachar sökanden, handlägger ärenden och förbereder ansökningarna inför beslut, kontoret förser beslutsgruppen – LAG-styrelsen – med det material och uppgifter som den behöver för att kunna fatta beslut om utvecklingsidéerna.

LAG

Ideell, privat och offentlig sektor har gått samman för att bidra till lokal utveckling inom ett geografiskt avgränsat område som kallas leaderområde. Människor från dessa tre sektorer, som bor och verkar inom området, har bildat en ideell förening, ett s.k. LAG som är en lokal aktionsgrupp (Local Action Group). Den ideella föreningen leds av en styrelse som har representation från alla tre sektorerna.

Styrelsen är den som prioriterar bland de utvecklingsidéer som aktörer och boende föreslår i form av projektansökningar. Målet är att skapa ett attraktivt område för besökare och boende i området med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Strategi

Vår utvecklingsstrategi är en handlingsplan som tagits fram genom att ideella, privata och offentliga krafter tillsammans kommit överens om vad Leader Göta älv och Säveån ska arbeta med för att utveckla leaderområdet under programperioden 2023 – 2027.